پلمپ دفاتر مالیاتی

هر موسسه، شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، باید نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی خود اقدام نماید. یعنی بایستی از سازمان امور مالیاتی کشور دفاتر قانونی را جهت تحریر تمام فعالیت‌های مالی خود به صورت پلمپ شده دریافت نماید.

این دفاتر به دفاتر قانونی معروف هستند. تمام شرکت‌ها با توجه به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های تحریر دفاتر قانونی همه‌ی عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک‌گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که می‌خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده‌ای را هم که نوشته‌اند در زمان لازم برای استناد به دارایی تحویل می‌دهند.

این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت‌های مالی سالیانه بصورت اجباری باید از سوی موسسه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند تهیه و تکمیل گردند.

تبصره: هیات‌های موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور تمام دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

چه زمانی باید نسبت به اخذ دفاتر قانونی پلمپ شده اقدام کنیم؟

جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال، باید سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کرده باشید. به عنوان مثال پلمپ دفاتر مالیاتی سال ۱۳۹۷، باید در طول سال مالی ۱۳۹۶ صورت پذیرد.

پلمپ دفاتر قانونی چقدر زمان می‌برد؟

پلمپ دفاتر مالیاتی توسط هلدینگ مهدیار یک روزه انجام می‌شود و حدود یک ماه زمان می‌برد تا توسط اداره پست به دست موکل برسد.

آیا شرکتی که کار نمی‌کند هم باید نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی خود اقدام کند؟

بله، حتما! تمام شرکت‌ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام نمایند باید دفاتر پلمپ شده‌ی خود را بصورت خالی تسلیم اداره مالیات کنند.

در قانون مالیاتی چه جرائمی برای عدم پلمپ دفاتر مالیاتی در نظر گرفته شده است؟

به موجب ماده ۱۹۳قانون مالیاتی نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات خواهند بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.