قبول داوری

نقش داوری در عقود، معاملات و قراردادها علی الخصوص در  قراردادهای مشارکت در ساخت، مبایعه نامه ها، پیش فروش آپارتمان ها و قراردادهای تجاری و خدماتی از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و شایسته است هموطنان گرامی در این خصوص نهایت دقت را مبذول نموده تا بعدها مشکل ساز نگردد .

مقدمه‌ای بر ثبت برند

مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موضوع داوری اختصاص یافته که در آن به شرایط داور و قرارداد داوری در معاملات و عقود پرداخته و نحوه و چگونگی انتخاب و تعیین داور در آن مشخص گردیده است ، در قوانین و مقررات داوری نحوه اعتراض به رأی  داور و  ابطال رأی داوری آمده است .

          برابر قانون چنانچه در قراردادی حل اختلاف به داوری تراضی گردیده باشد ، طرفین جز در مواردی که مربوط به اصل و ماهیت داور و داوری میباشد حق مراحعه به محاکم حقوقی را نداشته و ابتدا می بایست از طریق داوری به حل اختلاف پرداخته و سپس در راستای رأی داور اقدام نمایند .

          چنانچه در قراردادی داور پیش بینی نشده باشد طرفین می توانند بوسیله اظهار نامه داور خود را به طرف دیگر معرفی و در صورت عدم تراضی داور دوم نیز توسط طرف مقابل انتخاب و داور سوم مرضی الطرفین خواهد بود در غیر اینصورت ذی نفع می تواند جهت تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.

شرایط داوری:

 1. داور می تواند با تراضی طرفین قبل یا بعد از امضاء قرارداد و یا قبل و بعد از بروز اختلاف تعیین گردد و یکطرف معامله نمی تواند راساً بدون توافق طرف مقابل تعیین داور نماید.
 2. داوری را می توان به یک یا چند داور احاله نمود.
 3. در صورت تعیین و انتخاب داور می بایست در قرارداد قید شود که مرجع حل اختلاف در این قرارداد مراجعه به داور و رأی داور می باشد.
 4. طرفین می توانند با تراضی یکدیگر بصورت جداگانه قرارداد داوری با داور به امضاء رسانده و حقوق، وظائف و تکالیف داور را در آن مشخص نمایند.
 5. ارجاع داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی یا دعاوی دولتی بین المللی با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلی شورای اسلامی صورت می پذیرد.
 6. تعیین داور در مواردیکه اختلاف نظر در تعیین داور وجود داشته باشد با دادگاه می باشد.
 7. در صورت امتناع داور از داوری، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد .
 8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود، افراد کمتر از ۲۵ سال، افراد ذینفع در دعوی، داشتن قرابت سببی و نسبی با هر یک از طرفین قرارداد و قضات و کارمندان دادگستری نمی توانند به سمت داور انتخاب شود.
 9. چنانچه داور سابقه شکایت در پرونده ای با یکی از طرفن قرارداد داشته باشد، بی اعتباری رأی داوران طرف دادگاه صادر خواهد گردید.
 10. در صورتیکه داور وکیل باشد، در صورت حدوث اختلاف وکیل نمی تواند وکالت یکی از طرفین قرارداد را بپذیرد.
 11. ید داور در اسناد ید امانی می باشد حتی اگر ماهیت آن اسناد ضمانی باشد .
 12. عزل داور قراردادها در قراردادهای داوری با تراضی طرفین و در صورت اختلاف نظر با حکم دادگاه امکانپذیر می باشد .
 13. در صورت تخلف داور از قانون داوری، علاوه بر جبران خسارت داور از ۵ سال داوری محروم می گردد و چنانچه عمل وی مستوجب کیفر باشد مجازات خواهد گردید.
 14. در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا تراضی کتبی طرفین معامله داوری از بین رفته و دادگاه حکم خواهد داد.
 15. داور می تواند در صورتیکه در قرارداد داوری و یا در قرارداد اصلی اختیار صلح داشته باشد، دعوا را با صلح خاتمه دهد. در اینصورت صلح نامه بین داوران و طرفین پرونده امضاء می گردد .
 16. در قراردادهای داوری می بایست مدت داوری، نحوه ابلاغ رأی داوری، چگونگی دعوت از داوران و نحوه اعتراض به رأی داور مشخص گردد.
 17. حکم به بطلان رأی داور توسط دادگاه و در حدود ماده ۴۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابل انجام است. اعتراض به رأی داور ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور خواهد بود.
 18. ابلاغ رأی داوران از طریق حضوری، اظهار نامه و یا دادخواست به دادگاه حقوقی قابل انجام است.
 19. ضمانت اجرائی رأی داور در اروپا و امریکا بسیار قوی می باشد بطوریکه داور راساً می تواند دستور موقت صادر نموده و اجرای احکام مدنی دستور موقت داور را اجرا می نماید امّا در ایران که هنوز نقش و جایگاه داوری تبیین نگردیده، مهمترین آثار رای داور، مستند قرار دادن آن در دعاوی حقوقی جهت محکومیت طرف مقابل و متخلف می باشد.

با توجه به نقش رأی داوری در دادگاه ها بعنوان یک ادله اثباتی و با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تقویت جایگاه داوری جهت کاهش پرونده ها و نقش و اهمیت رأی داوری در حل و فصل دعاوی، بهتر است در انتخاب داور در عقود و قراردادها علی الخصوص قرارداد مشارکت در ساخت دقت بیشتری بعمل آورده و در صورت نیاز به داور متخصص و بی طرف در قراردادها از خدمات یک موسسه داوری بهره مند شوید.

 

صدور اجرائیه بر اساس رای داور

 

در صورتیکه رأی داور براساس قانون صادر گردیده باشد و مقررات داوری در آن مرعی گردیده و قطعَّیت یافته باشد، علاوه بر دستور موقت و استناد به آن در محاکم صدور اجرائیه بر اساس آن در محاکم دادگستری امکانپذیر می باشد.

در انتخاب داور دقت فرمائید و داوری قرارداد خود را به یک موسسه داوری و یا موسسه حقوقی و یا یک وکیل دادگستری بسپارید و از نقش مهم داوری و رأی داور غافل نباشید.

داوری در عقود، قراردادها، مبایعه نامه ها و قراردادهای پیش فروش و عقود و  معاملات و اختلاف در نحوه و چگونگی رأی داور علی الخصوص در قراردادهای مشارکت ساختمانی در بنگاه های معاملات ملکی، بسیاری از شهروندان و مراجعان به دادگاه های حقوقی را به خود مشغول نموده است.