تنظیم قراردادها

قرارداد مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است.
شما می توانید با داشتن قرارداد محکم حقوقی و تخصصی در کار و کسب های خود، از مزایای آن بهره مند شوید. بهترین وکیل شما در دادگاه همان قرارداد شماست. منظور از قرارداد محکم حقوقی یعنی قراردادی که از ابتدا بر اساس تحقیقات میدانی و اداری و اطلاعات کامل موضوع کاری توسط وکیل متخصص، طراحی و تنظیم شده است. وکیل امور قراردادها توانایی پیش بینی موارد اختلاف انگیز و شناسایی نقطه کورهای حقوقی رابطه کاری و تجاری دو طرف را دارد و راه حل حقوقی مناسب آن را در قرارداد پیش بینی می کند.

مزایای تنظیم قرارداد محکم حقوقی

  • پیشگیری از دعاوی و اختلافات
  • بازدارندگی از تخلفات طرف مقابل
  • کاهش ریسک ها و هزینه ها و خسارات
  • افزایش بهره وری و ایفای تعهدات
  • امنیت حقوقی

قدم به قدم

مراحل تنظیم قرارداد

1
جلسه توجیهی جهت اشراف وکیل بر موضوع
2
طراحی، تنظیم و ارسال فایل نسخه اولیه قرارداد برای موکل
3

دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات موکل و انجام اصلاحات در صورت صلاحدید وکیل

4

ارسال نسخه مورد توافق با موکل به طرف مقابل توسط وکیل و یا خود موکل

5

انجام اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر طرف مقابل با حفظ خط قرمزهای ترسیم شده برای موکل

6
جلسه جمع بندی با حضور طرفین، دفاع از قرارداد، پاسخ به ایرادات و ارائه راهکارهای حقوقی و باز شدن گره های توافق